Regionalny System Ostrzegania

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

ul. Boh. Westerplatte 9
77-400 Złotów

tel.: 265 00 36
fax: 67 263 29 25

www.jedynka-zlotow.pl

Dyrektor szkoły: mgr Maria Monika Klein

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z rozporządzeniami MEN wynosi 6 lat i przebiega w następujących etapach:
- etap I klasy I - III,
- etap II klasy IV - VI.

Cele i zadania szkoły:
- prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowanie nawyków społecznego współżycia,
- rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
- rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji w poznawczą motywację świadomą, przygotowanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów,
- rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
- kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
- rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturalnego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
- wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,
- zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
- współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
- zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
- uwzględnianie indywidualnej potrzeby dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans,
- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
- stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.