Regionalny System Ostrzegania

Pytania uczestników spotkań z mieszkańcami gmin w zakresie ubiegania się o środki z WFOŚiGW w ramach programów skierowanych do osób fizycznych
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:18

Pytania uczestników spotkań z mieszkańcami gmin w zakresie ubiegania się o środki z WFOŚiGW w P-niu w ramach Programów Priorytetowych skierowanych do osób fizycznych.

1) Czy w przypadku dużej ilości wniosków, przewyższającej kwotę przeznaczoną na Programy, będzie ten budżet zwiększony?
Zgodnie z zapisem pkt. 12 Programów Priorytetowych „W przypadku wyczerpania przeznaczonej na Program puli środków finansowych, możliwe będzie zwiększenie budżetu Programu, pod warunkiem posiadania wolnych środków dyspozycyjnych”.

2) Czy będzie możliwość składania wniosków w latach 2018/2019?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje kontynuację Programów Priorytetowych dla osób fizycznych również w latach kolejnych. Ostateczna decyzja co do kontynuacji Programów zostanie podjęta przez Zarząd Funduszu w późniejszym czasie.

3) Czy w ramach jednego budynku można skorzystać ze wszystkich trzech programów? (na docieplenie z TERMO, na oze z OZE i na kotły z PIECYKA)?
W regulacjach Programów Priorytetowych nie ma zapisów uniemożliwiających skorzystania z wszystkich trzech naborów osobno. Uzyskanie dofinansowania jest jednakże ograniczone budżetem każdego z Programów. Natomiast możliwe jest uzyskanie dofinansowania na „trzy elementy” tj. docieplenie budynku, fotowoltaikę i wymianę pieca w ramach programu TERMO jeśli wykonany audyt energetyczny wykaże taką potrzebę.

4) Czy kotły na paliwo stałe obejmują również kotły na ekogroszek?
Tak, przy czym instalowane kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymogi określone w pkt. 6 Programu Priorytetowego „Piecyk-2017” (posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą oraz spełniać wymagania klasy 5).

5) Proszę podać przykład raty przy dofinansowaniu na piec na 2 lata, w kwocie 20 tys. zł.
Przy pożyczce w wysokości 20 000 zł, oprocentowaniu 2,8% oraz okresie spłat wynoszącym 24 m-ce, rata pożyczki wynosi 833,33 zł.

6) Jakie normy muszą spełniać kotły 5 klasy?
Kotły klasy 5 muszą spełniać normy określone w Normie PN-EN 303-5:2012 związane z wymaganymi standardami emisyjnymi, ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie tlenku węgla (CO), substancji smolistych oraz pyłów. Kluczowe znaczenie ma również spełnienie wymogów dotyczących sprawności cieplnej kotła.

7) Czy wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie?
Wniosek należy wypełnić elektronicznie. Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z załącznikami, czytelnie podpisany przez Wnioskodawcę, należy dostarczyć do Funduszu, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań.

8) Od kiedy można składać wnioski?
Nabór wniosków w ramach Programu OZE-2017 trwa od 10-23 stycznia 2017 r. (do godz. 14.00). Planowany nabór wniosków w ramach Programu TERMO-2017 to 20-31 marca 2017 r., a w ramach Programu PIECYK-2017 to 15-26 maja 2017 r. Powyższe terminy planowanych naborów mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

9) Czy będą uwzględniane limity finansowe dla mieszkańców poszczególnych powiatów?
Zapisy Programów Priorytetowych nie uwzględniają określania limitów dla powiatów. Programy są skierowane do wszystkich mieszkańców województwa wielkopolskiego posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (bądź też lokalem mieszkalnym w Programie PIECYK-2017” oraz spełniających inne warunki określone w Regulaminach naborów.

10) Czy w ramach termomodernizacji będzie finansowana wymiana pokrycia dachu?
Wymiana pokrycia dachu nie jest kosztem kwalifikowanym w ramach Programu TERMO-2017.

11) Czy można zainstalować dwa źródła ciepła i uzyskać dofinansowanie na dwa źródła dla jednego budynku w ramach PIECYKA?
Należy dążyć do tego aby instalować w budynku lub lokalu mieszkalnym jedno źródło ciepła pokrywające całe zapotrzebowanie budynku na ciepło.

12) Od czego zależy wysokość umorzenia i czy faktycznie będzie to 30 albo 40% czy może być mniej? Kiedy będzie wiadomo jaka będzie wysokość umorzenia?
Warunki dotyczące umorzenia w poszczególnych Programach są każdorazowo umieszczane w Regulaminach. Umorzenie pożyczki następuje po spełnieniu przez Beneficjenta następujących warunków:
- terminowego zakończenia przedsięwzięcia,
- terminowej spłaty rat kapitałowych pożyczki i odsetek z tytułu oprocentowania określonych w umowie,
- osiągnięcia efektu rzeczowego i efektu ekologicznego,
- zatwierdzenia końcowego rozliczenia pożyczki,
- złożenia przez Beneficjenta wniosku o umorzenie,
- innych wynikających z umowy.
Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, Beneficjentowi przysługuje umorzenie przewidziane w Programie Priorytetowym. O wysokości umorzenia beneficjent zostanie poinformowany po złożeniu wniosku o umorzenie (czyli po zapłacie odpowiednio 70% i 60% pożyczki).

13) Kiedy ma miejsce zakończenie inwestycji i jakie dokumenty są potrzebne? Czy wystarczy protokół odbioru od wykonawcy, czy muszą być dokumenty od innych organów (np. w przypadku podłączenia gazu od Gazownictwa itp.)?
Do potwierdzenia zakończenia inwestycji wymagane jest złożenie w WFOŚiGW w P-niu protokołu końcowego odbioru inwestycji, na wzorze który będzie udostępniony na stronie Funduszu (www.wfosgw.poznan.pl).

14) Czy zdolność kredytowa jest sprawdzana już na etapie wnioskowania?
Tak.

15) Czy pożyczka może być wypłacana w transzach na podstawie częściowych protokołów odbioru lub częściowych FV?
Tak.

16) Czy można uzyskać dofinansowanie na systemy fotowoltaiczne z funduszy unijnych?
W chwili obecnej w województwie wielkopolskim nie ma aktualnie prowadzonych naborów na OZE skierowanych do osób fizycznych.

17) Jaka jest gwarancja, że firma energetyczna podpisze umowę na odbiór energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych?
Obowiązek odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji OZE ze strony zakładu energetycznego wynika z zapisów ustawowych (Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii).

18) Termomodernizacja wiąże się z koniecznością wymiany parapetów itp. Czy takie elementy „opierzenia” również mogą zostać dofinansowane w ramach termomodernizacji?
Jeśli z audytu energetycznego budynku będzie wynikać, iż takie elementy są elementami termomodernizacji wówczas mogą być zakwalifikowane do kosztów.

19) Czy mogą być Faktury Vat częściowe np. za materiały budowlane, za wykonanie usługi itp.? Czy musi być jedna Faktura Vat kompleksowa od jednego wykonawcy?
Faktury Vat przekazywane do Funduszu mogą być częściowe.

20) Czy musi być przeprowadzony „konkurs” oferentów?
WFOŚiGW w Poznaniu nie będzie kontrolował sposoby wyboru wykonawcy. Zgodnie z Regulaminem naboru Beneficjent jest zobowiązany do dokonania wyboru wykonawców w ramach przedsięwzięcia poprzez zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, kierując się zasadą uzyskania maksymalnych efektów w stosunku do poniesionych kosztów oraz optymalnej relacji ceny do jakości, z uwzględnieniem trwałości i kosztów związanych z cyklem życia produktu. Powyższy prawidłowy wybór wykonawcy Beneficjent wykaże na podstawie pisemnego Oświadczenia złożonego w Funduszu.

21) Czy jest dofinansowanie przy płatności gotówkowej, bez pożyczki?
W ramach Programów Priorytetowych WFOŚiGW w Poznaniu nie ma możliwość uzyskania dofinansowania gotówkowego przedsięwzięć. Formami pomocy są wyłącznie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia.

22) Czy audyt energetyczny musi być dołączony do wniosku czy może być wykonany później?
Audyt energetyczny nie będzie obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Beneficjent będzie zobowiązany do jego złożenia po otrzymaniu promesy dot. dofinansowania od Funduszu (przed podpisaniem Umowy Beneficjenta z WFOŚiGW w P-niu).

23) Czy należy zapłacić podatek od wzbogacenia po otrzymaniu dofinansowania? Jeśli tak, jak wysoki?
Kwota umorzenia stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). W przypadku osób fizycznych Fundusz przekazuje Informacje o powyższych dochodach Beneficjentowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu na formularzach PIT-8C.

24) Proszę wytłumaczyć co to jest PM10 i jak te substancje wpływają na zdrowie?
Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc, powodując przewlekłe choroby układu oddechowego.

25) Czy jeśli wnioskodawca (przy OZE-2017)na instalację paneli fotowoltaicznych nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w budynku którego dotyczy dofinansowanie, to czy we wniosku w miejscu dot. pomocy publicznej powinien wpisać TAK czy NIE (pyt. 1 w tabeli dot. pomocy publicznej)
Na wszystkie pytania w tabeli dotyczącej pomocy publicznej (w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych) należy odpowiedzieć „TAK”.

26) Czy w zał. 4 do wniosku na OZE w miejscu gdzie są panele fotowoltaiczne należy wpisać m2 jednej sztuki czy łączną ilość metrów/wszystkie sztuki?
Należy wpisać łączną wartość m2/łączną ilość szt. paneli.

27) Jak jest brany pod uwagę efekt ekologiczny przy wniosku na OZE (pkt 2 zał. 4). Im mniejszy iloraz wyjdzie tym lepiej?
Efektywność ekologiczna przy sposobie obliczenia określonym w Regulaminie na OZE ustawiana jest od najmniejszego ilorazu do największego. Im mniejszy stosunek kosztów do redukcji emisji wyjdzie z obliczeń tym wyżej w rankingu jest przedsięwzięcie.

28) Jak sprawdzić osiągnięcie efektu ekologicznego? Czy ktoś przyjedzie i sprawdzi czy trzeba samemu dostarczyć jakieś dokumenty, jeśli tak to jakie?
Złożenie protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia jest równoznaczne z osiągnięciem efektu ekologicznego. Przez okres trwałości przedsięwzięcia (3 lata) Beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia do Funduszu raz na rok oświadczenia o trwaniu przedsięwzięcia oraz osiąganiu w związku z tym efektu ekologicznego.

29) Czy kwoty dofinansowania są kwotami brutto czy netto?
Brutto.

30) W przypadku przyłączenia do sieci gazowej, weryfikacja wniosku o przyłączenie i proces przyłączania trwa czasem ponad 12 miesięcy? Jak to uregulować skoro w programie PIECYK na realizację ma się 12 miesięcy? Czy można będzie przedłużyć termin zakończenia przedsięwzięcia w takich przypadkach?
Termin realizacji przedsięwzięcia w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie z Funduszem, jest terminem określonym w treści Programu Priorytetowego uchwalonego przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w P-niu i nie podlega wydłużeniu.

31) Czy jeśli sieć gazowa znajduje się w odległości np. ok. 20 m od granicy posesji to czy na to 20 m instalacji też można uzyskać dofinansowanie?
Zgodnie z treścią Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017”, koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą obejmować mi.in, wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową. W związku z tym, kosztem kwalifikowanym jest również przyłącze do sieci gazowej leżącej w niedalekiej odległości od posesji.

32) Czy w przypadku posiadania ogrzewania elektrycznego można uzyskać dofinansowanie na instalację kotła np. gazowego, aby nie musieć ogrzewać elektrycznie?
Beneficjent, zgodnie z treścią Regulaminu, będzie zobowiązany do przekazania do Funduszu dokumentu przyjęcia odpadów przez punkt skupu złomu lub dokument z przekazania kotła do unieszkodliwienia (w przypadku likwidacji kotłów węglowych, miarowych, koksowych), natomiast w innych przypadkach Fundusz może zażądać od Beneficjenta oświadczenia o odłączeniu poprzedniego źródła ciepła.

33) Czy można będzie skrócić czas umowy?
Tak, za pomocą aneksu do Umowy.

34) Co jeśli efekt ekologiczny faktyczny i z projektu będą się różnić od tego który zostanie podany we wniosku?
Większy niż podany we wniosku efekt ekologiczny jest dopuszczalny, mniejszy eliminuje wniosek z dofinansowania.

35) Czy wszystkie załączniki muszą być dołączone do wniosku?
Wszystkie podane w Regulaminie oraz Instrukcji wypełniania wniosków załączniki są wymagane. godnie z Regulaminem naboru, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny, wniosek nie spełnia jednego lub więcej kryteriów formalno-merytorycznych, Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienia braku lub poprawy błędów stwierdzonych w złożonej dokumentacji. W takim przypadku do Wnioskodawcy kierowane jest wezwanie do uzupełnienia, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Na uzupełnienie lub poprawę wniosku i/lub załączników wyznacza się termin 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Fundusz wezwania do uzupełnienia.

36) Czy FV do wypłaty transzy pożyczki dostarcza do Funduszu Beneficjent czy Wykonawca realizujący instalację i wystawiający FV?
FV do Funduszu jest dostarczana przez Beneficjenta.

37) Czy pożyczkę trzeba zaciągnąć na całość kosztów przedsięwzięcia, czy można tylko na część (jeśli np. Wnioskodawca posiada swoje środki na spłatę części zobowiązań)?
Wnioskowana kwota pożyczki nie musi odpowiadać w całości kosztowi przedsięwzięcia. W Preliminarzu kosztów (załącznik nr 5 do wniosku) Wnioskodawca uzupełnia wszystkie kwoty, w tym kwotę wnioskowaną.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.