Regionalny System Ostrzegania

Złotowski Budżet Obywatelski 2017
czwartek, 05 maja 2016 12:48

Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych.

Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2017

I. Po raz pierwszy Złotowianie sami zadecydują, na co ma być wydane 500 tys. złotych. Realizacja propozycji, które uzyskają największą akceptację społeczną nastąpi w 2017 roku.
Poniżej prezentujemy zasady postępowania przy konsultacjach społecznych dotyczących Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Twój pomysł od realizacji dzielą tylko 4 kroki!

1 KROK - TWOJA INICJATYWA
Składanie formularzy z propozycjami zadań:
- Każda osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Miasto Złotów może zgłosić swoją propozycję zadania inwestycyjnego. Zadanie to może być realizowane wyłącznie na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Złotów.

- Propozycje zadań do realizacji należy zgłosić na formularzu dostępnym:
a) w wersji elektronicznej(edytowalnej) - formularz zgłoszeniowy,
b) w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1 – Sala Bezpośredniej Obsługi Interesantów – parter, w godzinach pracy Urzędu.

- Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostanie czytelnie wypełniony w każdym punkcie, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Złotowie W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

- Każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć nie więcej niż jedną propozycję zadania inwestycyjnego.

- Wniosek musi uzyskać poparcie 20 osób wpisanych do rejestru wyborców. Wpisu osób popierających dokonaj DRUKOWANYMI LITERAMI.

- Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 zł.

- Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złotowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Złotowie, aleja Piasta 1, 77-400 Złotów z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”.

Na Państwa propozycje czekamy do 1 sierpnia 2016 r.


2 KROK – WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

- Analizy złożonych propozycji pod względem formalnym dokonuje komisja, złożona z czterech radnych wybranych przez Radę Miejską w Złotowie oraz czterech pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie.

- Formularze niespełniające warunków formalnych, opisanych w Kroku 1, złożone po terminie lub przez nieuprawnionych mieszkańców nie zostaną rozpatrzone.

- Zweryfikowane pod względem formalnym propozycje zadań będą podlegały ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
1) zgodności zadania z kompetencjami gminy,
2) możliwości realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2017 roku,
3) rzeczywistego kosztu realizacji,
4) zgodności szacunkowych kosztów realizacji, określonych w propozycji zadania, z rzeczywistymi kosztami realizacji zadania,
5) możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które wybrane zadanie będzie generowało w przyszłości,
6) atrakcyjności zadania,
7) znaczenia społecznego.

Ostateczna lista propozycji zadań zostanie opublikowana do 22 sierpnia 2016 r.


3 KROK – GŁOSOWANIE

To czas dla Ciebie na promocję Twojej propozycji!

Jak głosować?

- O wyborze zadań do realizacji decydują uprawnieni mieszkańcy Gminy Miasto Złotów (tzn. mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców), oddając głos na karcie do głosowania. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania w formie papierowej.

- Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej Gminy Miasto Złotów: www.zlotow.pl w zakładce Złotowski Budżet Obywatelski 2017 lub w Urzędzie Miejskim w Złotowie – Sala Bezpośredniej Obsługi Interesantów – parter, w godzinach pracy Urzędu.

- Każdy uprawniony mieszkaniec może wybrać jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie przy wybranym zadaniu.

Uwaga! W przypadku, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż 1 raz wszystkie oddane przez niego głosy uważa się za nieważne.

- Kartę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

- Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy wrzucić do urny ustawionej w Urzędzie Miejskim w Złotowie - Sala Bezpośredniej Obsługi Interesantów – parter, w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Złotowie, aleja Piasta 1, 77- 400 Złotów z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”, w terminie od 19 września do 10 października 2016 r. do godz. 16:00. Karty do głosowania dostarczone po upływie terminu nie będą brane pod uwagę.

W przypadku wysyłki karty do głosowania pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.


4 KROK - USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW


- Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.

- W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Do dnia 17 października 2016 r. Komisja ustali wyniki z przeprowadzonych konsultacji i przekaże protokół wraz z dokumentacją Burmistrzowi Miasta Złotowa, który przedstawi wykaz zadań inwestycyjnych proponowanych do wprowadzenia do Budżetu Gminy Miasto Złotów na 2017 rok w ramach realizacji „Budżetu Obywatelskiego 2017”.

HARMONOGRAM KONSULTACJI


II. Pomoc w wypełnianiu formularza wniosku.

Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotowie są przygotowani do udzielania informacji na pytania i wątpliwości wnioskodawców. Wystarczy zadzwonić lub napisać by sprawdzić np. własność gruntu, plany zagospodarowania przestrzennego, koszty inwestycji itp.
Dobrze przygotowany projekt nie tylko zwiększa szanse na pozytywną weryfikację, ale też skraca czas jego oceny.

Poniżej lista kontaktów:

Lista pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie do kontaktu w sprawie przedsięwzięć zgłaszanych do budżetu obywatelskiego


III. Ważne informacje dotyczące lokalizacji Twojego projektu (sprawdź numer działki i przeznaczenie terenu).

Na naszej stronie www.zlotow.pl po prawej stronie znajduje się zakładka GISON – System Informacji Przestrzennej miasta Złotowa.
Jest to portal zapewniający dostęp do kompleksowej, zintegrowanej informacji o przestrzeni naszego miasta, na którym z łatwością sprawdzisz m.in.:
1) numer działki,
2) przeznaczenie terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3) charakter poglądowy interesującego ciebie terenu – mapa fotograficzna.

Jak sprawdzić numer działki?

W polu „Znajdź adres” znajdującym się w górnej części portalu, wpisz adres interesującej ciebie nieruchomości, np. „Ulica Bohaterów Westerplatte 10”. Otrzymasz obraz z zaznaczoną przez ciebie nieruchomością. Następnie wybierając z prawej strony kolumnę oznaczoną „Warstwy” zaznacz w „DANYCH KATASTRALNYCH” – „Działki-SWDE”. Pojawią się zielone linie określające granice działek wraz z numerami działek. W omawianym przypadku będzie to numer: 200/35.

Jak sprawdzić przeznaczenie terenu?

Postępujesz jak wyżej, po czym wybierając z prawej strony kolumnę oznaczoną „Warstwy” zaznacz „MPZP” w kategorii „PLANY MIEJSCOWE” lub zaznacz „Studium” w kategorii „STUDIUM”. Otrzymasz informację o rodzaju zagospodarowania terenu wraz z odnośnikami (linkami) do Studium lub uchwały w sprawie planu zagospodarowania terenu.

Jak uzyskać mapę fotograficzną terenu?

Odznacz wcześniej zaznaczone funkcje. W kategorii „ORTOFOTOMAPA” zaznacz „Geoportal-ORTO”.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.