Regionalny System Ostrzegania

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa
piątek, 05 maja 2017 14:35

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja Burmistrza Miasta Złotowa, Adama Pulita. W konferencji wzięli udział: Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza. Sławomir Wilowski – dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej oraz Artur Gnat – przedstawiciel Domu Marki Max von Jastrov ze Szczecina. Zostały poruszone następujące tematy: koncepcja wdrożenia marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, Program rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2022, Złotowski Budżet Obywatelski 2018 (II edycja), program Euro Eco Festival Złotów 2017.

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje”
Koncepcję wdrożenia marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” i koncepcję jej komunikacji przedstawił Artur Gnat z Domu Marki Max von Jastrov, firmy która w ubiegłym roku przygotowała strategię marki dla naszego miasta. W ramach procesu wypracowania marki podjęto działania związane z analizą wizerunku miasta, określeniem jego potencjału, stworzeniem koncepcji pozycjonowania, opracowaniem identyfikacji wizualnej oraz koncepcji wdrożenia wypracowanych rezultatów. W toku przeprowadzonych badań zidentyfikowano 3 zasadnicze perspektywy wizerunku Złotowa – życie, gospodarka i rekreacja, które to zostały szerzej przebadane za pomocą analizy SWOT. Ponadto wykonano analizy megatrendów w kontekście potencjału Złotowa oraz przeprowadzono badania ankietowe. Strategia określa wizję rozwoju miasta na najbliższe lata.

Założeniem przyjętej koncepcji jest komunikowanie walorów Złotowa, zbudowanie oferty dla mieszkańców i przyjezdnych z najcenniejszą wartością dodaną jaką jest zdrowie oraz wykreowanie nowych produktów turystycznych i ekologicznych. Nasze miasto szczególnie wyróżnia się walorami środowiskowymi czy działającymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Ponadto wyrażenie „Wielkopolskie Zdroje” wiąże Złotów z wielkopolskim etosem pracy i powszechnie rozpoznawalną solidnością.

Przyjęta koncepcja marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” nie jest tożsama z uzdrowiskiem, czyli miastem uzdrowiskowym, które musi spełnić szereg warunków określonych prawem, aby otrzymać status „uzdrowiska”. „Zdroje” wskazują na obietnicę możliwości zadbania o zdrowie i urodę poprzez wykorzystanie walorów Złotowa jak: brak przemysłu ciężkiego, usytuowanie z dala od dróg ekspresowych i autostrad, czyste powietrze, uporządkowana i zagospodarowana zieleń miejska, działające w mieście i okolicy podmioty/ośrodki rehabilitacji, odnowy biologicznej SPA, gospodarstwa agroturystyczne.

Wdrożenie koncepcji pozwoli na podniesienie atrakcyjności mieszkaniowej i pobytowej w Złotowie poprzez zwiększenie wyboru i dostępności różnych form aktywności sportowej, kulturalnej i gastronomicznej. Zbudowanie rozpoznawalnego wizerunku miejsca zdrowego niesie dla miasta i jego mieszkańców wiele nowych korzyści i szans. Pozwala na wykreowanie nowych produktów rolno-spożywczych, których sprzedaż zostanie wsparta wizerunkiem miejsca pochodzenia, zwiększa szanse na dalszy rozwój usług noclegowych i agroturystyki, powstanie nowych miejsc pracy oraz wykreowanie popytu na nowe profile kształcenia zawodowego. W toku przeprowadzonych działań wypracowano także Obietnicę marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”:
„Jesteśmy miastem znanym ze zdrowych warunków do życia, z lasów i jezior, a także wieloletniej specjalizacji w rehabilitacji. Tu możesz powracać do zdrowia, mieszkać i inwestować w biznes nastawiony na rozwijającą się zdrowotną branże rynku.”

Koncepcja wdrożenia marki zawiera następujące etapy działań:
Etap przygotowawczy (2017-2018) – głównym celem tego etapu jest przygotowanie właściwych działań wprowadzających markę, w tym przede wszystkim dotarcie z informacją o koncepcji do mieszkańców i inwestorów.
Etap wdrożenia marki (2019-2022) mający doprowadzić do maksymalnego nasycenia oferty pobytowej oraz dotarcia informacji o niej do szerokiego grona założonych odbiorców zewnętrznych.
Etap umocnienia marki (2023-2025) zakładający wykorzystanie i umocnienie najważniejszych pozycji konkurencyjnych oraz zacieśnienia relacji w oparciu o programy lojalnościowe i możliwość dalszej indywidualizacji produktów pobytowych.

Koncepcja wdrożenia marki Złotów - prezentacja


Wsparcie przedsiębiorców

Zastępca Burmistrza, Małgorzata Chołodowska przedstawiła podjęte w ostatnim czasie działania mające na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Podczas marcowej sesji uchwalono „Program rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2022”. Został on opracowany w kontekście wdrożenia marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” - rozwoju usług uzdrowiskowych. Jednym z celów programu jest Złotów jako miasto posiadające atrakcyjne warunki dla rozwoju branż: prozdrowotnych, lecznictwa, fizjoterapii, hotelarstwa, gastronomii, usług kosmetycznych. Pozostałe cele to: zróżnicowany i chłonny rynek lokalny, miasto wygodne do życia, atrakcyjna oferta promocyjna Złotowa jako Wielkopolskiego Zdroju spójna z działaniami lokalnych przedsiębiorców. Zawiera diagnozę warunków oraz analizę SWOT rozwoju przedsiębiorczości w Złotowie. Adresatami programu obok przedsiębiorców i mieszkańców Złotowa są instytucje otoczenia biznesu, instytucje rynku pracy. Program definiuje problemy oraz istotne czynniki mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Złotowie. Zawiera kierunki, harmonogram działań i wskaźniki monitoringu. Wśród proponowanych działań znajdują się m.in. kompleksowa oferta dla potencjalnych inwestorów, rozwój funkcji uzdrowiskowej miasta, budowa systemu zachęt i wsparcia dla inwestorów/przedsiębiorców, promowanie przedsiębiorczości i rozwój doradztwa zawodowego w szkołach, tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych form zatrudnienia i samozatrudnienia, zapewnienie wysokiego poziomu usług komunalnych, tworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej i kulturalnej miasta.

Program rewitalizacji Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025

Na sesji marcowej podjęto również uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minims w celu wspierania przedsiębiorczości oraz zachęcania do nowych inwestycji gospodarczych, a także zmniejszenia bezrobocia i podnoszenia atrakcyjności miejsc pracy na terenie Złotowa. Uchwała wprowadza zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres dwóch lat budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, stanowiące nowe inwestycje, związane z uruchomieniem lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis.

Uchwała Nr XXVI.191.2017 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minims

W zakresie wsparcia przedsiębiorców w Złotowie na rok 2017 zaplanowano m.in. przygotowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków położonych w mieście, w których przeprowadzono termomodernizację (projekt znajduje się na etapie uzgodnień z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Ponadto zaplanowano inwentaryzację zasobów miasta, zorganizowanie kompleksowej obsługi inwestorów w Urzędzie Miejskim w Złotowie, organizację konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym, pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Burmistrz przedstawił dotychczas zrealizowane działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Został powołany opiekun inwestora w Urzędzie Miejski w Złotowie – jest nim Anna Sieg, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Gmina Miasto Złotów wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie jest współorganizatorem konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb” w ramach którego wyróżnia się firmy z terenu powiatu złotowskiego i Gminy i Miasto Łobżenica w kategoriach: handel, produkcja, usługi, rolnictwo i agrobiznes oraz „Zdrowy Złotów” (nowa kategoria wprowadzona w edycji 2016). Zostały podjęte uchwały w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych: pomiędzy ul. Kolejową a ul. Szpitalną, pomiędzy ul. Leśna a ul. 8 Marca, pomiędzy ul. Przechodnią a ul. Rogatki oraz dla obszaru położonego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców. Ponadto w uchwalonym podczas sesji kwietniowej „Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2025” zostały zawarte również projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości: „Gdzie jest praca?” oraz „Pociąg do pracy. Centrum coworkingu, inkubator NGO i Centrum Integracji Społecznej”.


Złotowski Budżet Obywatelski 2018

Zasady II edycji Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawił Burmistrza Miasta Złotowa, Adam Pulit. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji kwietniowej. Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje. W edycji budżetu obywatelskiego na rok 2018 do rozdysponowania na propozycje zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł. Wartość zgłaszanego projektu nie może jednak przekroczyć kwoty 150 tys. zł. W tegorocznej edycji obok projektów infrastrukturalnych będzie można zgłosić również tzw. „projekty miękkie” (np. organizację wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym lub oświatowym). Propozycje do budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów, który ukończył 18 lat. Ponadto każda z propozycji musi uzyskać poparcie co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gminy Miasto Złotów. Następnie propozycje budżetowe zostaną poddane weryfikacji formalnej przez powołaną do tego celu przez Burmistrza Miasta Złotowa komisję w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli: radnych Rady Miejskiej w Złotowie, pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Lista projektów, które przejdą weryfikację formalną zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów (1 głos = 1 projekt).

Harmonogram Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego:
Do 1 sierpnia 2017 – składanie przez uprawnionych mieszkańców formularzy z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego
Do 25 sierpnia 2017 - weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań
Do 8 września 2017 - opublikowanie zgłoszonych zadań
Od 18 września do 6 października 2017 - głosowanie uprawnionych mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami
Do 20 października 2017 - ustalenie przez komisję wyników głosowania/konsultacji i przekazanie protokołu wraz z dokumentacją Burmistrzowi
Do 31 października 2017 - przekazane Radzie Miejskiej w Złotowie z przeprowadzonych konsultacji


Program Euro Eco Festival Złotów 2017

Burmistrz wraz z dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, Sławomirem Wilowskim przedstawili program Euro Eco Festival Złotów 2017. Tegoroczny finał imprezy odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017. Odbędą się Regaty Smoczych Łodzi o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa, Turniej Wymiataczy oraz koncerty zespołów: „Garash”, „Skalar”, „Atlantyda”, spektakl Teatru Ognia „Los Fuegos” z Krakowa. W sobotę 1 lipca w Amfiteatrze odbędzie się koncert Zespołu „Mazowsze” – koncert biletowany (bilety w cenie 30 zł wkrótce do nabycia). W niedzielę 2 lipca na terenie Półwyspu Rybackiego będzie miał miejsce koncert zespołu Kamil Bednarek – koncert będzie nieodpłatny.

W ramach działań ekologicznych zaplanowano akcję powszechnego sadzenia drzew – wzdłuż ul. Dorsza zostaną posadzone lipy oraz turnieje i konkursy dla dzieci i młodzieży: „Czyste Powietrze – Turniej Wiedzy Ekologicznej Przedszkolaków”, „Omnibus energii odnawialnej”, konkurs plastyczny „Czyste Powietrze – zdrowe dzieci!”, warsztaty dla uczniów – „Niska emisja, a wody Złotowa”.

W ramach programu sportowego EEF Złotów 2017 zostaną rozegranie turnieje tenisowe, „Chrupek Cup” Turniej Piłki Nożnej im. Adama Kaliniaka, Euro Basket 2017 – turniej koszykówki oraz turniej piłki siatkowej. W dniu 25 czerwca został zaplanowany Eco Cross (VII edycja), bieg na dystansie 4 km dookoła Jeziora Miejskiego.

Konferencja prasowa - prezentacja

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.