Regionalny System Ostrzegania

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa
środa, 08 marca 2017 13:25

W dniu 02 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa, Adama Pulita. W konferencji wzięli udział: Małgorzata Chołodowska, Zastępca Burmistrza oraz Przemysław Pająk, Prezes Zarządu Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. .z o. o.. Poruszono tematy: bieżących i planowanych inwestycji, pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych, konkursów w ramach pożytku publicznego dlaorganizacje pozarządowe), funkcjonowania instytucji dziennych opiekunów w Złotowie, projektu programu rewitalizacji dla miasta Złotowa, planów inwestycyjnych ZTBS Sp. z o. o., wycinki i nowych nasadzeń drzew w mieście.

Inwestycje na 2017
Jednym z przedsięwzięć zaplanowanym do realizacji w 2017 roku jest budowa domu pogrzebowego. Wyłoniono już projektanta, który przygotuje dokumentację projektową, ogłoszenie przetargu na budowę planowane jest na miesiąc czerwiec br.. Projekt był konsultowany m.in. z proboszczami złotowskich parafii oraz dyrekcją szpitala powiatowego. Na realizację tego zadania przeznaczono 2.039.000,00 zł.
Burmistrz przedstawił wyniki spotkania, które zorganizował 20 lutego 2017 r. ws. mostu nad Głomią z radnymi miasta i gminy Złotów. W budżecie miasta zaplanowano środki na tylko rozbiórkę mostu. Burmistrz przedstawił propozycję w wyniku, której będzie możliwa jego modernizacja (rozbiórka wraz z odbudową). Propozycja polega na planie zawężenia jezdni z 6 m do 3 m, co m.in. wpłynie na zmniejszenie kosztów wykonania dokumentacji projektowej z 558 tys. zł do ok. 400 tys. Burmistrz zapowiedział złożenie w tej sprawie wniosku/poprawki do budżetu na 2017 podczas sesji zaplanowanej w marcu.


W 2016 r. miasto Złotów złożyło łącznie 16 wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ze środków zewnętrznych w tym m.in. do: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na przebudowę ul Dorsza i Zamkowej (otrzymaliśmy 925.791,47 zł), do Ministerstwa Edukacji Narodowej na doposażenie szkół oraz szkolnych bibliotek i zakup podręczników (otrzymaliśmy 36.528,88 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie programu gospodarki emisyjnej (pozyskano 18.450,00 zł), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na opracowanie programu rewitalizacji (otrzymano 43.200,00 zł), Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na program Senior – WIGOR (pozyskano 42.800,00 zł). W 2017 r. rozstrzygnięte zostaną konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na złożony przez miasto wniosek dot. poprawy jakości zagospodarowania 8 obiektów zieleni w Złotowie (Park Miejski przy al. Piasta, obszar cmentarza ewangelickiego przy ul. Staszica, obszar przy Jeziorze Miejskim od strony ul. Staszica, obszar przy Jeziorze Baba od strony ul. Mokrej, Góra Żydowska, obszar przy Jeziorze Burmistrzowskim, teren przy ul. Promykowej, obszar przy Jeziorze Zaleskim) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację oświetlenia i ogniwa fotowoltaiczne w budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi 54.

Ponadto miasto w 2016 r. uzyskało dofinasowanie do miejskich inwestycji od Gminy Złotów (35.000,00 zł) oraz powiatu złotowskiego (47.000,00 zł) w ramach przebudowy ul. Dorsza i ul. Zamkowej. W kosztach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zjazdu z ronda przy Placu 31 Stycznia w ul. Wojska Polskiego partycypowała firma ME Invest Sp. z o .o. (80.732,00 zł).

Organizacje pozarządowe
Zastępca Burmistrza, Małgorzata Chołdodowska, przedstawiła rezultaty ogłaszanych przez gminę konkursów na pożytek publicznych dla lokalnych organizacji pozarządowych. Kwota przeznaczona na organizację konkursów wzrosła z 692.879,00 zł w 2015 r. do wysokości 984.075,00 zł w 2016 r. W 2015 r. w konkursach o środki aplikowało łącznie 30 podmiotów, w 2016 r. już 33, dofinansowanie otrzymało w 2015 r. 56 organizacji, a w 2016 r. 70. Burmistrz zwrócił uwagę na współpracę organizacji pozarządowych z miastem w budowaniu transparentnego i dostępnego dla wszystkich systemu wydatkowania środków publicznych w ramach konkursów pożytku publicznego. Dla zapewnienia poprawnego wydatkowania środków publicznych oraz wspierania organizacji w aplikowaniu o środki zewnętrzne wprowadzono w 2016 r. regulamin kontroli i systematycznie, co roku są kontrolowane 2 duże organizacje oraz 2 mniejsze.

Wycinka drzew i nowe nasadzenia
Burmistrz przedstawił rezultaty wycinki drzew i krzewów na terenie miasta oraz nowych nasadzeń. W 2016 r. usunięto łącznie z terenów będących własnością miasta 297 szt. drzew, 19 m? krzewów. W 2016 r. do Burmistrza Miasta Złotowa (jako organu wydającego decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na wycinkę) wpłynęły 84 wnioski – udzielono 81 zgód na wycinkę 341 szt. drzew i 216 m? krzewów. Oceny zasadności wydania zezwolenia na wycinkę drzew dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz powołana przez Burmistrza społeczna komisja składająca się z przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Złotowie, Związku Pszczelarzy oraz Nadleśnictwa Złotów.
W 2017 r. zaplanowano nowe nasadzenia w liczbie ponad 5 tys. szt. nowych drzew na obszarach al. Rodła, promenady nad Jeziorem Miejskim, ul. Boh. Westerplatte, ul. Chojnickiej, ul. Domańskiego, ul. Dorsza (powszechne sadzenie drzew w ramach EEF Złotów 2017), ul. Reymonta, ul. Słowackiego, ul. Wańkowicza, ul. Wielatowskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Zamkowej.
Burmistrz podjął również temat planowanej wycinki w pasie drogowym przy rondzie przy Placu 31 Stycznia (Dom Polski). Właściciel tej działki czyli Województwo Wielkopolskie – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu złożył wniosek do Burmistrza Miasta Złotowa o wydanie zezwolenia na usunięcie tych drzew. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska w przypadku gdy działka, na której znajdują się drzewa/krzewy przewidziane do wycinki jest wpisana do rejestru zabytków decyzję o wydaniu zezwolenia na ich usunięcie wydaje właściwy konserwator zabytków. Urząd Miejski w Złotowie przesłał wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków – Delegatura w Pile (sprawa jest w toku - decyzji konserwatora jeszcze Urząd jeszcze nie otrzymał).

Instytucja dziennego opiekuna
Obecnie w Złotowie opieką nad dziećmi do lat 3 zajmują się 2 opiekunki – każda sprawuje opiekę nad 5 dzieci (maksymalna liczba dzieci dla 1 opiekunki). Ta forma opieki nad dziećmi do lat 3 polega na sprawowaniu opieki w domu i nie jest na nią nałożona ustawowo forma kontroli sanitarnej oraz zgodnie z ustawą nie jest traktowana jako żywienie zbiorowe. Opiekunki zrezygnowały z pomieszczenia w siedzibie ZCAS (pomieszczenia WIR). Pomieszczenie to pozwalało na integrację dzieci pod opieką opiekunek, co wpływało pozytywnie na rozwój dzieci przebywających razem. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się 9 kandydatek na opiekunki. Tym samym miasto zamierza wspierać tą formę sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 m.in. planuje aplikować w ramach WRPO 2014+ o środki na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatek. Zgodnie z programem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej instytucja dziennego opiekuna dzieci do lat 3 stanowi alternatywę dla powstania w Złotowie żłobka – w budżecie gminy na 2017 r. nie zaplanowano środków na powstanie tego rodzaju placówki. Ponadto obecnie nie ma w zasobach miejskich odpowiedniego obiektu, który można byłoby przeznaczyć na żłobek. Prognozy co do liczby dzieci w przyszłych latach nie pozwalają na utworzenie oddziału żłobkowego w przydaszkach (nie ma tam dość miejsca).

Rewitalizacja Złotowa
Zakończyły się konsultacje społeczne nad projektem „Programu rewitalizacji Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025”. W programie zdefiniowano tzw. obszar zdegradowany – Stare Miasto – na którego rewitalizację gmina będzie mogła aplikować o środki zewnętrzne. Wizja obszaru rewitalizacji: „”Obszar rewitalizacji stanie się atrakcyjną przestrzenią mieszkaniową z rozwiniętą funkcją kulturalną i usługową”. Zostały, także przedstawione cele rewitalizacji wraz z projektami przedsięwzięć, które zostały zgłoszone podczas konsultacji nad programem w formie fiszek projektowych wraz z ich szacunkowymi kosztami.

Burmistrz podziękował wszystkim instytucjom oraz osobom zaangażowanym w prace i konsultacje nad projektem programu rewitalizacji. Projekt zostanie przekazany radnym i poddany głosowaniu na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w marcu.

Zamierzenia inwestycyjne ZTBS Sp. z o. o.
W związku z planowaną budową 3 budynków mieszkalnych (18 mieszkań) przez ZTBS Sp. z o. o. w ramach budownictwa społecznego przy ul. Kocika (działka należąca do miasta) harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia przedstawił Prezes Zarządu ZTBS Sp. z o. o. Przemysław Pająk. ZTBS Sp. z o.o. wystąpiło o preferencyjny kredyt na realizację przedsięwzięcia i w I etapie projekt został zaakceptowany i obecnie trwa proces kompletowania dokumentacji zadania. Rozpoczęcie realizacji inwestycji wstępnie zaplanowano na maj br. (budowa ma potrwać ok. 18 m-cy). Wstępny nabór zainteresowanych na mieszkania przeprowadziła Komisja Mieszkaniowa na przełomie września/października 2016 r. Wyłoniono wówczas 14 przyszłych najemców, z którymi w marcu br. zostaną podpisane umowy partycypacyjne (wpłata do 15% udziału w kosztach czyli ok. 25 – 30 tys. zł za lokal, stawka czynszu to wstępnie ok. 9,65 zł/m?). Zostały jeszcze do przydzielenia 3 mieszkania. W celu zwiększenia puli lokali w dyspozycji miasta Urząd Miejski w Złotowie zadeklarował wykup 1 partycypacji dla rodziny, która przeniesie się do lokalu TBS opuszczając lokal komunalny. Głównymi kryteriami w wyborze najemców są: dochód, brak zameldowania na terenie Gminy Miasto Złotów, minimum 50% najemców mieszkań muszą stanowić rodziny z dziećmi. Informacje na temat zasad naboru oraz planowane terminy naboru znajdą Państwo na stronie ZTBS Sp. z o. o.

Burmistrz poinformował również o planach inwestycyjnych miasta dot. budowy budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 15. Miasto planuje złożyć wniosek do BGK o dofinansowanie tej inwestycji na poziomie 30%.

Burmistrz poinformował o planach związanych z uruchomieniem komunikacji miejskiej w Złotowie. Komunikacja ta opierałaby się na dotychczasowych przejazdach do/ze Złotowa i ich harmonogramie - lokalni przewoźnicy w ramach dotychczasowych regularnych kursów przewoziliby potencjalnych pasażerów pomiędzy przystankami zlokalizowanymi w mieście np. na odcinku dworzec autobusowy – ul. Partyzantów. Obecnie trwają rozmowy z przewoźnikami realizującymi połączenia ze Złotowem (wstępny koszt przewozu to 1 zł).

Na zakończenie Burmistrz Miasta Złotowa poinformował o finale Konkursu Powiatowego Godła Promocyjnego „Złoty Herb” za rok 2016, który po raz pierwszy był współorganizowany przez miasto Złotów.
Finał Złoty Herb 2016.

Konferencja prasowa 02 marca 2017 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.